PFRON

Projekty PFRON

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko – Pomorski
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem w Bydgoszczy ul. Bernardyńska 3 t

Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko – Pomorski
Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem w Toruniu ul. Krasińskiego 70

realizują projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn.

"Umiem więcej - mogę więcej - wsparcie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu i niepełnosprawnościami sprzężonymi" - od 01.04.2019 - 31.03. 2022

w ramach projektu reralizujemy następujące formy wsparcia:

Zajęcia indywidualne

Aktywizacja mowy

Rehabilitacja mająca wpływ na poprawę poziomu komunikacji, zwiększenie kompetencji językowej, zwiększenie samodzielności komunikacyjnej dzieci poprzez:

 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności wykorzystywania posiadanego przez dziecko zasobu słownictwa w mowie i piśmie,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • przekształcanie spostrzeżeń, wyobrażeń oraz procesów myślowych w odpowiednie symbole dźwiękowe i graficzne,
 • usprawnianie umiejętności wydzielania i łączenia składników mowy – zdań, wyrazów, sylab,
 • stabilizację wzorców słownych,
 • kojarzenie zależności występujących między wyrazami w zdaniu, wynikających z kontekstu i struktur gramatyczno-logicznych.

Wizualizacja mowy

Wsparcie dla dziecka całkowicie głuchego podczas nauki mowy  prowadzenie  dwóch formy rehabilitacji : nauka języka migowego i fonogesty.

Język migowy

 • Dostarczenie systemu komunikacyjnego w przypadku osób, u których nie ma możliwości wypracowania komunikacji słownej.
 • Poprawa kontaktu wzrokowego z rozmówcą, koncentracja uwagi na jego ustach.
 • Lepsza percepcja komunikatu.
 • Tworzenie bazy językowej i bogacenie słownictwa.
 • Przyswajanie form gramatycznych języka polskiego.

Fonogesty

 • Poprawa kontaktu wzrokowego z rozmówcą, koncentracja uwagi na jego ustach oraz zdolność do wsłuchiwania się w jego słowa.
 • Poprawa skuteczności wykorzystywania protez słuchowych w percepcji sygnałów mowy – umiejętność „słuchania wizualnego”.
 • Motywowanie do aktywności komunikacyjnej oraz kreatywności językowej (dzieci korzystające z fonogestów chętnie i dużo mówią).
 • Zgodny z normą przebieg rozwoju słownictwa.
 • Wysoki poziom umiejętności zapisywania wypowiedzi odczytanej z ust.
 • Rozwój mowy zgodny ze strukturą fonologiczną wyrazów.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne

Dzieci w kontrolowanych warunkach uczą się:

 • jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi;
 • jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie,;
 • jakich granic nie należy przekraczać;
 • uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób),
 • odczytywać gesty i mowę ciała oraz nabywają umiejętności dot. życia codziennego jak zachowywać sie w różnych miejscach ( szkoła, dom, sklep, restauracja, biblioteka itp.),

Instruktaż dla dziecka udzielany w obecności rodzica

Rodzice dzięki obecności podczas udzielania instruktażu dziecku przez terapeutę  stają się terapeutami swoich dzieci. Ich aktywne uczestnictwo w procesie rehabilitacji mowy i słuchu ma bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.

Usprawnienia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

 • Dostarczenie systemu komunikacyjnego w przypadku osób, u których nie ma możliwości wypracowania komunikacji słownej.
 • Poprawa kontaktu wzrokowego z rozmówcą, koncentracja uwagi na jego ustach.
 • Lepsza percepcja komunikatu.
 • Tworzenie bazy językowej i bogacenie słownictwa.
 • Przyswajanie form gramatycznych języka polskiego.

Zajęcia grupowe

Plastykoterapia z terapią ręki

Proponowana forma wsparcia pozwoli dziecku z uszkodzonym słuchem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi :

 • poprawić sprawność motoryki dużej i małej,
 • poprawić koordynację ciała i koordynację wzrokowo-ruchową,
 • stabilizować rozwój emocjonalny,
 • kształtować umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej,
 • rozwijać w sposób harmonijny różne sfery psychiki, rozładowywać napięcie psychofizyczne, wzbogacać osobowość,
 • kształtować wyobraźnię artystyczną,

Logorytmika

Zajęcia muzyczne mają wpływ na:

 • wyzwalanie kreatywności ruchowej dziecka z uszkodzonym słuchem i niepełnosprawnością sprzężoną
 • uwrażliwienie dziecka na elementy wspólne dla muzyki i mowy: rytmu, melodii, dynamiki i metrum
 • poprawę funkcjonowania w grupie
 • wzbogacanie słownictwa
 • kształtowanie procesów myślenia, kojarzenia, pamięci, orientacji w przestrzeni
 • zwiększenie samodzielności komunikacyjnej, zadaniowej i społecznej dziecka.

Rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych

Zajęcia mające na celu  jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, komunikacyjnych i poprawę samoocena dziecka. Dzięki zajęciom grupowym następuje u dzieci wzmacniane lub nabywanie takich  umiejętności jak:

 • zawierania znajomości
 • słuchania
 • zadawania pytań
 • asertywność
 • inicjowanie rozmów
 • prowadzenie dyskusji
 • radzenie sobie z krytyką
 • radzenie sobie z emocjami: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów.

Spotkania integracyjne - "Spotkajmy się razem"

Forma wsparcia ma służyć przede wszystkim integracji wszystkich dzieci biorących udział w projekcie oraz nauce funkcjonowania w licznej grupie. Zaplanowano organizację  3 spotkania integracyjne:

 • Powitanie Lata – w czerwcu 2021
 • Spotkanie Gwiazdkowe w grudniu 2021
 • Zabawa karnawałowa – w styczniu 2022

Spotkania integracyjne - "Spotkajmy się latem"

Spotkania letnie organizowane będą od lipca 2021 do połowy września 2021r. – mają charakter „Pół kolonii” . W ramach spotkań organizacja :

 • zabaw stacjonarnych,
 • wycieczek na terenie miasta Bydgoszczy i Torunia
 • wycieczek do innych miast
 • obcowanie z natura i zwierzętami – pobyt w ośrodkach agroturystycznych.

Umów się na wizytę

Poszukujesz miejsca, w którym przejdziesz przez szczegółowe i dokładne badania słuchu i mowy? Skorzystaj z pomocy doświadczonych lekarzy w naszej placówce. Oferujemy skuteczne i efektowne terapie dla każdego.

(52) 340 99 60

Bydgoszcz i Toruń